විද්යුත් තැපෑල තහවුරු කිරීම

[ඊමේල්_සත්‍යාපනය]
නවතම ප්‍රතිචාර
    si_LKSinhala